Trang chủ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO


ĐĂNG KÝ

Các tác giả tham gia báo cáo cũng như khách tham dự Hội thảo đều phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo:

  • Quyền lợi nhận các tài liệu Hội thảo cũng như tham gia các hoạt động khác.
  • Giúp Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo số lượng công việc phù hợp với số người tham gia.

Các tác giả gửi bài và khách tham dự có thể đăng ký nhận thư mời tham dự Hội thảo của Trường Đại học Hạ Longnh theo địa chỉ liên hệ: TS Lương Khắc Định, Trường Đại học Hạ Long. Email: lkdinh@daihochalong.edu.vn. Mobile: 096 823 1085

  • Với khách tham dự: chủ động liên hệ với TS Lương Khắc Định để lấy thư mời.

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận đăng ký tham dự là ngày 31/10/2020, qua thời hạn này, chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin đăng ký tham dự nào nữa.