Trang chủ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO


ĐĂNG KÝ

Các tác giả tham gia báo cáo cũng như khách tham dự Hội thảo đều phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo:

  • Quyền lợi nhận các tài liệu Hội thảo cũng như tham gia các hoạt động khác.
  • Giúp Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo số lượng công việc phù hợp với số người tham gia.

Đăng ký trực tiếp với:

  • TS Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin. Email: ngohaianh@ioit.ac.vn. Mobile: 098 859 6582

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận đăng ký tham dự là ngày 5/12/2021, qua thời hạn này, chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin đăng ký tham dự nào nữa.


NHẬN THƯ MỜI

Để phù hợp với xu thể sử dụng văn bản điện tử, Ban tổ chức sẽ ưu tiên cung cấp thư mời qua email cho các tác giả và khách tham dự nếu có nhu cầu. Xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết để viết thư mời tham dự hội thảo cho:

  • PGS. TS Nguyễn Văn Huân, Trường Đại học CNTT&TT. Email: nvhuan@ictu.edu.vn. Mobile: 098 711 8623