Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Ngọc Cương   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
Thành viên    
TS. Nguyễn Văn Căn   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
PGS. TS. Hoàng Việt Long   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU)