Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
TS. Trần Trung Vỹ   Trường Đại học Hạ Long
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
TS. Phan Thị Huệ   Trường Đại học Hạ Long
ThS. Đinh Sỹ Nguyên   Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
ThS. Văn Trọng Hùng   Trường Đại học Hạ Long
ThS. Nguyễn Quốc Tuấn   Trường Đại học Hạ Long
TS. Lương Khắc Định   Trường Đại học Hạ Long
TS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin