Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Trần Đức Quý   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thành viên    
TS. Nguyễn Văn Thiện   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Đặng Trọng Hợp   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU)