Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Văn Tảo   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
Thành viên    
TS. Đỗ Đình Cường   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS TS. Nguyễn Văn Huân   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU)