Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng    
PGS. TS. Nguyễn Long Giang   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
ThS. Vũ Thị Anh Trâm   Trường Đại học Hạ Long
ThS. Nguyễn Quỳnh Nga   Trường Đại học Hạ Long
ThS. Trịnh Thị Vân   Trường Đại học Hạ Long