Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban    
TS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Lê Thế Anh   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
ThS. Nghiêm Văn Hưng   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
ThS. Hoàng Thị Thu Hằng   Tạp chí An toàn thông tin