Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban    
TS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Dương Thị Nhung   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
ThS. Nguyễn Trần Ánh   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hằng   Tạp chí An toàn thông tin