Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Các tiểu ban của hội thảo VNICT 2024 (@ XXVII):

  1. An toàn thông tin (ATTT)
  2. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin (CSDL & HTTT)
  3. Khai phá dữ liệu và học máy (KPDL & HM)
  4. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa (CNM, ĐK & TĐH)
  5. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng (ND, ĐPT & MP)
  6. Công nghệ phần mềm và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CNPM & XLNN)