Trang chủ

Các tiểu ban của hội thảo @ XXII:

  1. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin
  2. Khai phá dữ liệu và học máy
  3. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa
  4. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng
  5. Công nghệ phần mềm
  6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Báo cáo mời:

Thông tin đang được cập nhật.

Lịch báo cáo tại các tiểu ban:

Thông tin đang được cập nhật.