Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng    
PGS. TS. Nguyễn Long Giang   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
ThS. Hoàng Thị Thu Hiền   Trường Đại học Thái Bình
ThS. Trần Thị Thu Hương   Trường Đại học Thái Bình
ThS. Nguyễn Văn Ngạn   Trường Đại học Thái Bình