Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
TS. Nguyễn Thị Kim Lý   Trường Đại học Thái Bình
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
TS. Trần Thị Hòa   Trường Đại học Thái Bình
TS. Lê Tiến Ninh   Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình
ThS. Vũ Tiến Khoái   Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình
ThS. Hoàng Phương Bắc   Trường Đại học Thái Bình
ThS. Phạm Thị Thanh Giang   Trường Đại học Thái Bình
TS. Viên Thị An   Trường Đại học Thái Bình
ThS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin