Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Các tiểu ban của hội thảo @ XX:

  1. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin (CSDL & HTTT)
  2. Khai phá dữ liệu và học máy (KPDL & HM)
  3. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa (CNM, ĐK & TĐH)
  4. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng (ND, ĐPT & MP)
  5. Công nghệ phần mềm (CNPM)
  6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNN)

Thời gian và địa điểm:

Thông tin đang được cập nhật

Lịch báo cáo tại các tiểu ban:

Thông tin đang được cập nhật