Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Các báo cáo mời:

Thông tin đang được cập nhật

Các tiểu ban của hội thảo @ XX:

  1. Công nghệ mạng và điện toán đám mây (CNM&ĐTĐM)
  2. Công nghệ phần mềm (CNPM)
  3. Công nghệ tri thức và tính toán mềm (CNTT&TTM)
  4. Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội (CNTT&KTXH)
  5. Cơ sở dữ liệu (CSDL)
  6. Cơ sở toán học trong tin học (CSTH&TH)
  7. Đa phương tiện và mô phỏng (ĐPT&MP)
  8. Khai phá dữ liệu (KPDL)
  9. Xử lý ngôn ngữ (XLNN)

Lịch báo cáo tại các tiểu ban:

Thông tin đang được cập nhật

Tình trạng báo cáo:

Thông tin đang được cập nhật