Trang chủ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO


ĐĂNG KÝ

Các tác giả tham gia báo cáo cũng như khách tham dự Hội thảo đều phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo:

  • Quyền lợi nhận các tài liệu Hội thảo cũng như tham gia các hoạt động khác.
  • Giúp Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo số lượng công việc phù hợp với số người tham gia.

Ngay từ bây giờ, các tác giả gửi bài và khách tham dự có thể đăng ký nhận thư mời theo địa chỉ liên hệ:

  • TS. Lê Xuân Việt, Trường Đại học Quy Nhơn
  • Email: lexuanviet@qnu.edu.vn. Mobile: 090 5532 296

Khi đăng ký vui lòng cung cấp các thông tin: Họ tên, học hàm/học vị, nơi công tác, email, địa chỉ nhận giấy mời.© 2015. Viện Công nghệ thông tin.