Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng

TS. Nguyễn Long Giang

     

     

Viện Công nghệ thông tin

                 

Thành viên

ThS. Ngô Hải Anh

TS. Hồ Văn Lâm

TS. Lê Thị Kim Nga

TS. Phạm Văn Việt

     

     

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn