Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng    
PGS. TS. Nguyễn Long Giang   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
ThS. Lê Văn Hào   Trường Đại học Hồng Đức
ThS. Lê Thị Hồng   Trường Đại học Hồng Đức
ThS. Vũ Thị Hà Mai   Trường Đại học Hồng Đức