Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban

PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ

TS. Nguyễn Trường Thắng

     

     

Trường Đại học Quy Nhơn

Viện Công nghệ thông tin

                 

Thành viên

TS. Hồ Văn Phi

TS. Lê Xuân Việt

ThS. Trần Kim Kha

ThS. Phan Đình Sinh

ThS. Nguyễn Thu Anh

PGS. TS. Phạm Thanh Giang

TS. Nguyễn Như Sơn

TS. Bùi Thị Thanh Quyên

     

     

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn

Sở Thông tin truyền thông Bình Định

Trường Đại học Quy Nhơn

Viện Công nghệ thông tin

Viện Công nghệ thông tin

Viện Công nghệ thông tin

Viện Công nghệ thông tin