Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Mạnh An   Trường Đại học Hồng Đức
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
PGS. TS. Hoàng Thị Mai   Trường Đại học Hồng Đức
TS. Nguyễn Ngọc Túy   Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Thanh Hóa
ThS. Lê Xuân Lâm   Hội Tin học Thanh Hóa
TS. Ngô Chí Thành   Trường Đại học Hồng Đức
TS. Trịnh Viết Cường   Trường Đại học Hồng Đức
ThS. Hoàng Lê Minh   Trường Đại học Hồng Đức
ThS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin